MYCS - Model Yacht Club Switzerland 

News 

1. SwissCup 10R 2024 - Steckborn - 10.03.2024
  • NOR - Ausschreibung - Avis de course - Avviso di gara
1. SwissCup M 2024 - Steckborn - 09.03.2024
  • NOR - Ausschreibung - Avis de course - Avviso di gara
Saison Start 2024
  • SwissCup Regatten ab den 9. März / Régates de SwissCup dès le 9 mars / Regate di SwissCup dal 9 marzo
5. SwissCup IOM 2023 - Sihlsee - 28.10.2023
  • Regatta Bericht - Rapport de régate - Rapporto di regata
5. SwissCup DF95 2023 - MYC St-Blaise - 22.10.2023
  • Regatta Bericht - Rapport de régate - Rapporto di regata
5. SwissCup TenRater 2023 - VRC Rosel, Martigny - 08.10.2023
  • Regatta Bericht - Rapport de régate - Rapporto di regata
4. SwissCup Marblehead 2023 - VRC Rosel, Martigny - 07.10.2023
  • Regatta Bericht - Rapport de régate - Rapporto di regata
4. SwissCup IOM Regatta - 16.09.2023 - Brunnen
  • Regatta Bericht - Rapport de régate - Rapporto di regata

Weitere Einträge